Selecteer de taal

Beleidsverklaring

Wij streven naar een voortdurende verbetering op het gebied van veiligheid en gezondheid, de bescherming van het milieu. Door een actief VGM-beleid te voeren streven we ernaar om de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers en derden te waarborgen en het milieu zoveel als mogelijk te besparen. Kortom, het beleid richt zich op het voorkomen van persoonlijk letsel en materiële- en milieuschade.

               

Als medewerker kun je inzicht krijgen in de Risico-inventarisatie- en Evaluatie (RI&E). Zodoende krijg je een duidelijk beeld, van welke risico’s je loopt tijdens werkzaamheden en welke beheersmaatregelen er worden genomen om ongevallen en gezondheidsschade te voorkomen. Ook streven we er naar om herhaaldelijk te blijven instrueren om zodoende de kennis en het bewustzijn omtrent de risico’s van het werk, te behouden dan wel te verbeteren. Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) worden kosteloos verschaft om je te beschermen tegen de risico’s in het werk. We vragen je deze te dragen en er zorgvuldig mee om te gaan. Binnen Verkade Bedrijven B.V. worden risico’s, beheersmaatregelen en veiligheidsinstructies gedeeld via onder andere het VCA instructieboek en enkele toolboxen per jaar.

Belangrijk uitgangspunt is dat wij uitgaan van een beleid waar preventie voorop staat, om zodoende ongewenste elementen in een later stadium het hoofd te bieden. We bieden je daarom de mogelijkheid om periodiek een preventief medisch onderzoek (PMO) te ondergaan. je kunt je hiervoor melden bij de directie.

Om aan bovenstaande te blijven voldoen volgen we de eisen van VCA, waardoor we streven naar continue verbetering op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Door het VCA-certificaat te behalen kunnen we dit intern en extern uitdragen. De directie heeft Mike Hanique aangesteld als VGM-coördinator om hen te ondersteunen in dit geheel.

Monster, augustus 2020

Directeur

L. Verkade